Header Ads
 ปทุมธานี ชื่นชมนายก ทน.รังสิต รับโล่สหภาพยุโรป ไทย-อียู หนุนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      วันที่ 17 กันยายน 2564 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้รับมอบโล่จากทาง อุปทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (tbc)  ในโครงการ “การบูรณาการสีเขียวกระแสหลักของประเทศไทย: การเปลี่ยนแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ" มีนาคม – พฤษภาคม 2021  โดย โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 มีหน่วยงานนำร่องภายใต้โครงการ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ (ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง) เทศบาลนครรังสิต (ตัวแทนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตัวแทนบริษัทเอกชน) 

    สำหรับเทศบาลนครรังสิต มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ 4% เป็น 80% ของงบประมาณทั้งปี ขณะที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งรับโล่ประเทศไทย มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก 77% เป็น 88% ของงบประมาณทั้งปี เป็นหน่วยงานที่นำร่อง โครงการการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ

       นอกจากนี้ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นายธาราธร นิลจรัสวณิช เลขานุการกิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้าร่วมสัมมนาทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องพลังของคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน New Generations: The Driving Force For Achieving Sustainable Lifestyle In Thailand โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ (Mainstream Green Integration of Thailand: Transformation from Policy to Implementation) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,EU SWITCH-Asia SCP Facility, และ Thai SCP Network ผ่านทางระบบออนไลน์ MS Team โดยมี มร.จูเซ่ปเป้ บูซินี่ อุปทูต คณะกรรมการผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ 

    ต่อมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (TBC) เปิดสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ "คนรุ่นใหม่ กับชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" การเสวนา "Sustainable Lifestyle : มุมมองคนรุ่นใหม่ กับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" และการสรุปความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ (Mainstream Green Integration of Thailand: Transformation from Policy to Implementation) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง EU SWITCH-Asia SCP Facility กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุรภาพสิ่งแวดล้อม) โดย รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ หัวหน้าโครงการ

    โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในทวีปเอเชีย (EU SWITCH-Asia SCP Facility) ของสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อเพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อศึกษาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ และจัดกลุ่มเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพื่อจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศกลุ่มผู้นำด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อื่นๆ

       โดยร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการฯดังกล่าว สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565-2570 แบ่งออกเป็น 6 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อสนับสนุน กลยุทธ์ที่ 5 การติดตามและรายงานผล และ กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ โดยภายใต้แต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยและแผนงาน ซึ่งแบ่งเป็นแผนระยะสั้น 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) แผนระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนระยะยาว 10 ปี (พ.ศ.2571-2580) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.