Header Ads
 จังหวัดอุตรดิตถ์มอบโฉนดที่ดินตามโครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน วันที่ 24 กันยายน 2564


ที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะวารี ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   มอบโฉนดที่ดินตามโครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ   จำนวน 11 แปลง ตามโครงการ   โดยมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T-A  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 

นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมที่ดินในการที่จะเร่งรัดในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่ และได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมายาวนาน และที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐในประเภทต่างๆ  การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ให้กับประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพญาแมน  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิต และรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ไปมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้เนื่องจากเจ็บป่วย ชราภาพ จำนวน 2 แปลง   


 

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.