Header Ads

 


 นครนายก -  พิธีลงนามโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศธรรมนูญชุมชน ไม่แบ่ง ไม่ขายบุรีให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี


ที่ห้องประชุมโรงเรียนเหลียนหัว ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิโรจน์ แซ่เฮี๊ยบ ประธานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศธรรมนูญชุมชน ไม่แบ่ง ไม่ขายบุรีให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมีนางวิไลวรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก สื่อมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ทำหน้าที่เลขากรรมการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้ดำเนินงาน และเจ้าของโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมและลงนามโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก พร้อมเชิญคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี


ด้วยสถานีวิทยุ ท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก ได้รับงบประมารจากมูลนิการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่ทางด้านการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่างๆรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัจจุบันบุหรี่เป็นสาเหตุหลักจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดต่างๆ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพาภัยของบุหรี่ เพื่อเป็นการลดอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน,ประชาชนในชุมชนฯ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรุ้ทันกลยุทธ์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และเพื่อช่วยไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก โดยลงพื้นที่ออกสำรวจร้านค้าที่ขายบุรี่ ในเขตชุมชนที่รับผิดชอบ เชิญชวนให้ร้านค้าทุกร้านที่ขายบุหรี่เข้าโครงการ เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยาสูบ 2560 จัดประชุมคระกรรมการ เพื่อร่างธรรมนูญ และประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในชุมชนเป็นต้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่/ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.