Header Ads

 


 จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีปล่อยสัตว์น้ำ(ปลาตะเพียนขาว) 500,000ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติ      วันนี้(14 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดโตนด ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสาวอโรชา  นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลาตะเพียนขาว)จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี พระครูสุพลวุฒิกร เจ้าอาวาสวัดโตนด  และหน้าที่ฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมง และเป็นกรมประมงในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไป


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.