Header Ads
 สุโขทัย-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 5 แสนตัว    วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่แหล่งน้ำบึงหนองใหญ่ หมู่ที่ 9  ตำบลน้ำขุม อำเภอศรนคร จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2564 ของจังหวัดสุโขทัย 

  ตามมติคณะรัฐนมตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมประมงทุกจังหวัด ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยเน้นรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันประมงแห่งชาติด้วย โดยในปีนี้จังหวัดสุโขทัยได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคือปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000ตัว และนำไปปล่อยแหล่งน้ำอื่นๆอีก 200,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.