Header Ads
 สูจิบัตร  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สูจิบัตร  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็ก พิการ ซึ่งมีฐานะยากจน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่ มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษ ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 15 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 6,878,000 บาท

วันนี้ (20 ก.ย.64) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมอบให้แก่เด็กออทิสติก ชนิดรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิคุณพุ่มตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้แจ้งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน จากทั้งหมด 100 คน


        ในการนี้ ผู้แทนผู้ปกครองที่ได้รับทุน ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป และประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ยังดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต่อเนื่อง ทั้งภายในศูนย์เองมีเด็กจำนวน130 คน และยัง ดูแล เด็กและเยาวชน ภายนอก ศูนย์ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้โอกาศ กับเด็กพิการและเยาวชนซึ่งมีฐานะยากจน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.