Header Ads
 อบต.บ้านพระ จัดโครงการแจกถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19//เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านพระ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนรบุรี ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปิดประกาศรายชื่อให้ประชาชนทราบ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือให้ครบ สิบห้าวันและเป็นกรณีฉุกเฉินจึงไม่ต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สอบถามว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนโดยการจัดหา เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพที่เกินกว่าหนึ่งชุดต่อหนึ่งครัวเรือน ได้หรือไม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 123 กำหนดว่า การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ 4 และข้อ 16 (2) กำหนดว่า การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ข้อ 8 กำหนดว่า การดำเนินงานสงเคราะห์ ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน ตามข้อ 7 ให้ดำเนินการตามความจำเป็นดังต่อไปนี้ (4.1) ช่วยเหลือ ด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกิน ครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกัน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประกาศการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือและ หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หมวด 4การให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อ 12 และข้อ 16 (2) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) แก่ผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 กันยายน 2564 จำนวน 3,783 ครัวเรือน โดยให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อการยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน ได้รับความช่วยเหลือครอบครัว 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัวต่อ ครัวเรือน (ได้รับสิทธิ์ 1ครอบครัว ต่อบ้านเลขที่) ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้นที่ผ่านเกณฑ์ 1,783 ราย จะแจกตั้งแต่วันที่ 10 – 16 กันยายน 2564 นี้ โดยแบ่งเป็นวันละ 3 – 4 หมู่บ้าน ซึ่งภายในวันนี้เป็นการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ ชองหมู่ที่ 1, 2, 3, และ หมู่ที่ 19 ส่วนผุ้ที่ได้รับผลกระทบจะมารับเป็นบางส่วน ส่วนที่เหลือจะให้ ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกตามรายชื่อของลูกบ้านต่อไป เพื่อเป็นลดระยะหาก และการมาแออัด จะได้ปลอดจากโรคโควิดอีกด้วย 

 ข่าว/ภาพ   สุรชัย ใจบุญ    ชาคริต เจริญชื่น 

ผู้สื่อข่าวช่อง13สยามไทยจังหวัดปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.