Header Ads
 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร


โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ มีการมอบต้นกล้ากระชาย ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์ผัก และสารเร่ง พด. ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีผู้เข้ารับบริการ 209 ราย


 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามปกติได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยมีเอกสารวิชาการ แผ่นพับ วัสดุการเกษตร ไว้บริการแก่เกษตรกร หรือให้บริการในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามความเหมาะสม


 นายประสบโชค รื่นสุข ภาพ/ข่าว


ขับเคลื่อนโดย Blogger.