Header Ads
 คณะสงฆ์สุโขทัย ตั้งโรงทานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด ตามพระดำริ 'สมเด็จพระสังฆราช'วันที่ 14 ก.ย.64 ที่วัดบึงภูเต่า  ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู  ปธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสบึงครอบศรัทธาราม พระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล พระครูอุดมปัญญาวุฒ เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า พระครูไพรศาลกิจจาทร เจ้าคณะตำบลบ้านป้อม เจ้าอาวาสวัดศรีคีรีสุวรรณาราม พระครูสุเมธภูวดล เลขารองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดขุนนาวัง พระครูอุดมจิตตรานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยั่งเมือง พระใบฏีกาบรรจบ ถิรจิตโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง รองเจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า พระปลัดวัฒนา สิริสุวณฺโณ รก.เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล พระสุวิทย์ ฐานธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุนนาวัง ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานทำอาหารสำหรับแจกให้ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง นำมาแจกให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร กับทั้งแจกให้กับผู้มารอรับการฉีดวัคซีนโรงเรียนบ้านโตนดและศูนย์กักตัวในตำบลทุ่งหลวง ตำบลบ้านป้อม และตำบลนาเชิงคีรี โดยในวันนี้ได้ทำเมนูข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ต้ม


พระครูอุดมปัญญาวุฒิ เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า กล่าวว่า ทางวัดพร้อมคณะสงฆ์อำเภอคีรีมาศ ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากถูกกักตัว และประกอบอาชีพไม่ได้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางอาตมา พร้อมทั้งคณะสงฆ์อำเภอคีรีมาศจึงได้จัดตั้งโรงทานทำอาหารแจกญาติโยม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.