Header Ads
ผู้การทหารพรานตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ฐานปฏิบัติการกรมทหารพรานที่ 45 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 45 ทำการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังจากที่ได้เกิดสภาวะฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ และใกล้กับช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาได้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อน 61 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 ตำบล ของ อ.ระแงะ เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรวมเป็นแหล่งน้ำรองรับน้ำป่าที่ไหลหลากจากพื้นที่ อ.จะแนะ เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำบางนรา โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านฮูลูปาเร๊ะ ม.1 บ้านสาเมาะ ม.2 และบ้านไทย ม.3 ต.ตันหยงมัส ที่เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความชำนาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นหมู่คณะ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด


พร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ที่เจ้าหน้าที่ต้องอพยพชาวบ้านหนีระดับน้ำท่วมขังแบบฉุกเฉิน จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนวัดบ้านไทย สวนสาธารณะวัชระอุทยาน โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา โรงเรียนบ้านบองอ มัสยิดราวฏอนตุลยันนะห์ มัสยิดอ๊ะยาตรุสรีฟ และมัวยิดดารุลนาอีม ที่เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์และกำลังพล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด เท่าที่เจ้าหน้าที่ทหารสามารถกระทำได้


ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 45 ได้ชมการสาธิตในการอพยพประชาชนด้วยรถยนต์ การใช้เครื่องเลื่อยยนต์ในการตัดกิ่งไม้ที่โคนทับบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงการพายเรือในการช่วยอพยพสิ่งของให้ประชาชน และการอพยพประชาชนไปทำกิจธุระจำเป็นยังโลกภายนอก ซึ่งการสาธิตของกำลังพลในครั้งนี้สร้างความพึ่งพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังพลทุกนายต้องเสียสละและเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อไปสู่บุคคลต่างๆเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่ง พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 45 ได้เน้นย้ำเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาดของไววัสโควิด 19 เป็นกรณีพิเศษ


 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.