Header Ads
 ชุมพร -  เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้าน  ชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข ให้สามารถเป็นต้นแบบได้ เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 ส.ค.64 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินผล โครงการชุมชนชุมพรอยู่ดี มีสุข บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ โดยมี น.ส.วาสนา เกตุวารี พัฒนาการอำเภอท่าแซะ นายการันต์ จันทร์แสง กำนัน ต.สลุย นางจีระพร หนูชนะภัย ผญบ.เนินทอง และคณะ ผญบ.กรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชม เนินทองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีโรงสีชุมชน มีการตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงสุกร เพื่อนำมาแปรรูปเป็นกุนเชียง การรวมกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อนำผลผลิตแจกจ่ายในชุมชน ที่เหลือนำจำหน่ายให้กับผู้สนใจ ส่วนหนึ่งแปรรูปเป็นพริกแกงเนินทอง ที่ได้รับการสนับสนุนโดย พช. รวมทั้ง นพค.46 และเยี่ยมชมโฮสเตรย์ในหมู่บ้าน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเมนูเด็ดบ้านเนินทอง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคณะกรรมการประเมินผล 

 

สำหรับโครงการชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข เป็นการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ให้สังคม ชุมชนมีความสุข ซึ่งการประเมินผลในครั้งนี้ เพื่อให้หมู่บ้านสามารถเป็นต้นแบบของหมู่บ้านอื่นๆได้ 


น.ส.วาสนา เกตุวารี พัฒนาการอำเภอท่าแซะ กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม “ชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข” โดยมีกิจกรรมหลักสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด โดยช่วงแรกมีการรอบรมให้ความรู้ “การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งบ้านเนินทอง ถือเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง เพราะผู้นำชุมชนรวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมีความสามารถสูงทุกคน จึงเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบของการจัดการโครงการชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข ได้เป็นอย่างดี เช่นสถานการ การระบาดของโรคโควิด-19 หมู่บ้านต้นแบบ จะสามารถเอาชุมชนรอดได้จากความเข็มแข็ง

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.