Header Ads
กรุงเทพมหานคร–สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถ่ายทำ VTR (Video Tape Recorder) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำ VTR การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อยภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ที่ได้รับการขยายเวลา) โดยมีโรงพิมพ์ ไอทีเอส ออฟเซท ถ่ายทำ และนางอรษา งามนิยม ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ได้สาธิตการทำไอศกรีม และคุกกี้ ในการถ่ายทำ VTR ครั้งนี้

*การขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยให้เกิดการจับคู่ระหว่าง ผู้ประกอบการ MSME ด้านการเกษตร และผู้ให้บริการทางธุรกิจ ในการพัฒนาธุรกิจของ MSME ด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากติดบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มฯและชุมชน


โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้กับสำนักงานฯ และได้เลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ทำนาปลูกข้าว ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม มีส่วนร่วมในการใช้ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรของคนในชุมชน และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ซึ่งสมาชิกของกลุ่มร่วมกันแปรรูปผลผลิตเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไอครีมที่ทำจากข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสังข์หยด ข้าว กข.43 และข้าวลืมผัว รวมทั้งได้ผลิตคุกกี้กล้วยตากจากกล้วยน้ำว้า คุกกี้บานาน่าโรลจากกล้วยหอม ภายใต้แบรนด์สินค้า ไอดิน” ซึ่งได้ใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ที่เน้นการใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพของผู้บริโภคมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.