Header Ads
ชลบุรี - เทศบาลตำบลบางพระ รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19


ที่ศาลาประชาคมโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทยอยมาลงทะเบียนรับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบางพระ โดยประชาชนผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบางพระ จะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อ ครอบครัว โดยผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติและเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อย่างน้อย 3 เดือน อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ได้รับสิทธิ์บ้านเลขที่ละ 1 สิทธิ์เท่านั้นไม่เป็นผู้รับสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 33 ,39 ,40ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยจะรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3  กันยายน นี้ สามารถติดต่อขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่เทศบาลตำบลบางพระ หรือดาวน์โหลดแบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ หมายเลขโทรศัพท์ 038357999 ต่อ 136 ในวันและเวลาราชการ
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.