Header Ads
 ราชบุรี - ทม.ราชบุรี พร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย ลดการแพร่ระบาดโควิดในชุมชน  เทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย (community isolation) ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ในชุมชน 


 วันที่ 19 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) นายศักดิ์ชัย  พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำในชุมชนเทศบาล 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 3 ( เทศบาลสงเคราะห์) เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมดูสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (community isolation) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีนายอัศวิน คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห์)คณะครู–อาจารย์ ให้การต้อนรับ 


 ทั้งนี้ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มีนโยบายจัดตั้งศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน และช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยศูนย์พักคอยนี้จะรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ(สีเขียว)เท่านั้น  ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองราชบุรี ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองราชบุรีหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี โดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)อาคารสินสมุทร เป็นอาคารสองชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง แบ่งเป็นชาย 50 เตียง หญิง 50 เตียง มติในที่ประชุมวันนี้(18 ส.ค.64) เห็นชอบให้เทศบาลเมืองราชบุรีดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย(community isolation ) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน  ประกอบกับเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี ได้มอบหมายนายนคร ศิวิลัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมือง ลงพื้นที่ดูความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยของเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมให้คำแนะนำและขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 


///////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.