Header Ads

 


คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน โดย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ จัดกิจกรรม มอบถุงดำรงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2564 และ นาย ชณทัต ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการสภากรุงเทพมหานครและเลขานุการบริหารหอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ ร่วมกิจกรรมมอบถุงดำรงชีพ ให้ผู้ประสบภัยโควิด 19 จำนวน 1000 ชุด ให้กับตัวแทนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้วัดพระศรีมหาธาตุ โดยผ่านการสำรวจลงตรวจพื้นที่จริง มอบให้กับคนที่ได้รับความยากลำบากจริง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และสนองพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่น ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ ทั้งนี้ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร เป็นวัดขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ เขตบางเขน  มีประชาชนจำนวนมากอยู่รอบวัดทางวัดได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน  มาหลายครั้งและยังจะมีครั้งต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอีก กิจกรรมเช่นนี้ผู้ใดมีจิตศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดได้

ขับเคลื่อนโดย Blogger.