Header Ads
 ชุมพร - อบจ.ชุมพรเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โรคลัมปี สกิน โค-กระบือ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มอบเวชภัณฑ์และยาฆ่าแมลงให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน หรือโรคฝีดาษ ในโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มอบเวชภัณฑ์และยาฆ่าแมลงเพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายธงชัย หนังสือ ได้มอบผู้แทนรับมอบเวชภัณฑ์และยาดังกล่าว คือนายมณฑล เลาหภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สัตวแพทย์หญิง กิจตาภรณ์ แสงจันทร์ นายนรินทร์ สหสันติเวช ปศุสัตว์อำเภอเมือง

โดยเวชภัณฑ์และยาดังกล่าวจะถูกจัดสรรลงในพื้นที่ที่เกิดโรคเพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันโรค ให้เร็วที่สุด โดยจะจัดสรรลงให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ชนิด โค-กระบือ ในพื้นที่เกิดโรค ณ สถานการณ์เกิดโรคดังกล่าว ยังคงอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว (และอาจจะยังคงมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆได้อีก)เนื่องจากตัวพาหะนำโรคก็คือ แมลงดูดเลือดทั้งหลายได้แก่ เหลือบ ริ้น ไร แมลงวันคอกทำให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน มีวัวป่วยในพื้นที่ทั้งสิ้น 556 ตัว มีเกษตรกร 205 ราย มีวัวหายป่วยสะสมอยู่ที่ 209 ตัว สัตว์ตายสะสม 37 ตัว  คงเหลือป่วยสะสมอยู่ที่ 310 ตัว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวชภัณฑ์และยาฆ่าแมลงที่ได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ขับเคลื่อนโดย Blogger.