Header Ads

 


 พังงา-คุณมาดีลงพื้นที่เข้าพบประธานหอการค้าพังงา ประชาสัมพันธ์การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565    ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาหรือคุณมาดี เข้าพบนายกฤษ ศรีฟ้า  ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 พร้อมชี้แจงถึงที่มาของโครงการและความสำคัญของการทำสำมะโนฯ และขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในหอการค้า และประชาชนทั่วไป ในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณมาดี เพื่อจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป

  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริการ ฯลฯ โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2564 ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่ตามสถานการณ์โควิด-19  การสำรวจในครั้งนี้เจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในการปฏิบัติงาน โดยคุณมาดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้เป็นผู้ให้ข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และนำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณมาดี

    นายกฤษ ศรีฟ้า  ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา กล่าวว่า ถือเป็นโครงการดีๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบใช้ในการส่งเสริม พัฒนา เศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่  ทำให้รับรู้สภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางในการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่จะเป็นไปในทิศทางใด ทางหอการค้ามองเห็นว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ในภาคธุรกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก จะมีฐานข้อมูลนำไปใช้ในด้านต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจพ่อค้าและประชาชนชาวพังงาทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆในสภาวะของเศรษฐกิจและธุรกิจของท่าน

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530


ขับเคลื่อนโดย Blogger.