Header Ads
"ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ"


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดย นางสาวเสาวนิต  ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2564 "ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ที่ แปลงนาสาธิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ในโอกาสนี้ นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ดล่าวเปิดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจร 2564 "ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายประยงค์  พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีกิจกรรมปลูกสมุนไพร ต้านภัยโควิด -19 กิจกรรมปลูกป่า รักษ์โลกกิจกรรมลงแขกดำนา และกิจกรรม หว่านแหนแดง

นอกจากนั้น นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ให้ภาคส่วนราชการนำไปปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดข

ขับเคลื่อนโดย Blogger.