Header Ads
 อบจ.ยะลา ปล่อยรถบรรทุกถุงยังชีพช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ในพื้นที่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ได้ทำการปล่อยรถบรรทุกถุงยังชีพตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 จำนวน 5,000 ถุง ไปยังอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อช่วยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ปิดหมู่บ้านหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ  ใช้ชีวิตตามปกติได้ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19   นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่เกิดจากการปิดพื้นที่เสี่ยง ห้ามมิให้ผู้ใด เข้า – ออก พื้นที่ดังกล่าว บางพื้นที่เกิดจากการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน  เพื่อสังเกตอาการมิให้เกิดวงกว้างในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้จัดทำโครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19) เพื่อจัดหาถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 17 ภายในบังคับมาตรา 16 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการสังคม สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19) c]tเพื่อเยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19)

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.