Header Ads
   ชุมพร - การประชุมประแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวนวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วักแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting นายทรงชัย ชูทิพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน บริษัทที่ปรึกษา และประชาชนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

     นายทรงชัย ชูทิพย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

เป็นระยะทางยาวกว่า 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด เป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 17 จังหวัด ความยาว 2,055 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 6 จังหวัด ความยาว 1,093 กิโลเมตร โดยปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่หลากหลาย เช่น เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่นันทนาการและการท่องเที่ยว การทำประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ดังนั้น ชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี พื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการตกตะกอนทับถมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยในพื้นที่ศึกษาประสบปัญหา น้ำทะเลกัดเซาะตลิ่งบริเวณถนนเลียบชายหาดบ้านย่านสะบ้า ซึ่งถนนเลียบชายหาดนั้นส่วนใหญ่ประชิดแนวชายหาด ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาปัญหาการกัดเซาะ ซึ่งหากรูปแบบการป้องกันที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง จากรายงานของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ระบุว่า การดำเนินโครงการต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประชาสัมพันธ์และประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางเลือกการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมนำเสนอรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบโครงการ ซึ่งผมเชื่อมันว่าทุกท่านที่ร่วม อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้มีศักยภาพ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานนำแนวคิดที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขป้ญหาและเกิดความยั่งยืน

ธนากร โกศลเมธี /ภาพ

ธิติมา โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร  0623630027ขับเคลื่อนโดย Blogger.