Header Ads
 จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่ 15 กรฏาคม 2564


ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์นายสหวิช อภัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต  จิตอาสาพระราชทาน 904 

   

  จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ อันแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย กลุ่มฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 20 คน  กลุ่มฝึกอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร จำนวน 20 คน และจัดกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กระผม ขอเปิดกิจกรรมพัฒนา ทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.