Header Ads
ผุ้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมออกเรือกับ ร.ล.สายบุรี เพื่อติดตามการทดสอบความพร้อมหลังการซ่อมทำ "กำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ"


วันที่ 12 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ , พล.ร.ท.สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ , คณะฝ่ายอำนวยการฯ  และผู้บังคับบัญชาของกองการฝึกกองเรือยุทธการ  ร่วมออกเรือ เพื่อทดสอบความพร้อมหลังการซ่อมทำของ ร.ล.สายบุรี ทั้งในด้านองค์บุคคล  องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เนื่องจากเรือเข้ารับการซ่อมทำเป็นเวลานาน จึงต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของเรือ เพื่อนำข้อมูลส่งให้หน่วยเทคนิคในฐานะหน่วยซ่อมบำรุง (ทางองค์วัตถุ) และ ทัพเรือภาคต่างๆ ในฐานะหน่วยผู้ใช้งาน โดยกองการฝึกกองเรือยุทธการจัดผู้ประเมินการทดสอบ โดยใช้พื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน

ความพร้อมของเรือและอากาศยาน ถือเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งในห้วงเดือนที่ผ่านมา ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้เชิญกองเรือต่างๆ มาบรรยายและนำเสนอข้อมูลความพร้อมของเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของการซ่อมทำเรือ เพื่อที่จะร่วมหาแนวทางแกัไข และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่รับฟังข้อมูลจากกองเรือต่างๆ แล้ว เมื่อวันที่ 18 และ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ได้ลงพื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จ.ชลบุรี และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ เพื่อประสานการปฏิบัติรวมทั้งเยี่ยมกำลังพล และตรวจดูสภาพของเรือที่อยู่ในระหว่างการซ่อมทำ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ สำหรับประเมินความพร้อมของเรือภายหลังจากการเข้ารับการซ่อมทำ ต่อไปเรือที่เข้ารับการซ่อมทำจากหน่วยเทคนิค เมื่อซ่อมทำเสร็จ และส่งมอบเรือ ให้กองเรือยุทธการแล้ว จะให้มีการตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยให้กองการฝึกกองเรือยุทธการดำเนินการตรวจสอบในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนความพร้อมของเรือภายหลังการซ่อมทำ ก่อนจะออกปฏิบัติราชการ เพื่อจะได้ช่วยกองเรือตรวจสอบ และรายงานผลของการซ่อมทำไปให้กับหน่วยเทคนิคต่างๆ ที่ดำเนินการซ่อมทำในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไปภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.