#ทบทวน ซักซ้อม ศึกษา เตรียมพร้อมเพื่อพิทักษ์ประชาชน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกำลังพลชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนของหน่วย  เพื่อเตรียมการในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็วทันเวลา และอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในห้วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน และลมมรสุมต่างๆ ที่อาจทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ในหัวข้อเรื่องบทบาทภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในการฝึกอบรมวิทยากรจากชุดบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ทำการฝึกอบรมในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน และการเคลื่อนย้ายประชาชนทางน้ำ ภาคทฤษฎี และฝึกภาคการปฏิบัติ ณ สวนสาธารณหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้งฯ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้

ความเข้าใจในการเข้าช่วยเหลือประชาชน และการเคลื่อนย้ายประชาชนทางน้ำสร้างความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยกิจกรรมการฝึกอบรมในวันนี้กำลังพลในชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ให้ความสนใจ มีความตั้งใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้ เมื่อเกิดเหตุสถานการณ์จริง " เพื่อพิทักษ์ ปกป้อง ชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน คือหน้าที่ของกองทัพบก "


นาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าว)


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.