รมช.มนัญญา นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจรแห่งแรก ณ สหกรณ์บรรพตพิสัย แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมส่งเสริมเกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรไทยมากขึ้น


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์การเกษตร ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ว่า ตามที่ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร อาทิ การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาด ตลอดจนให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาและยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต โดยได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความต้องการของตลาดสูง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 27 ราย พื้นที่ปลูกใน ต.บ้านแดน 7 ไร่ และ ต.บึงปลาทู 7 ไร่ สหกรณ์ฯ ทำหน้าที่รวบรวมและแปรรูป โดยจัดสรรแปลงสหกรณ์ (แปลงกลาง) ควบคุมการปลูกแบบอินทรีย์ ใช้ระบบสหกรณ์ และให้ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดสรรแนวเขตรอบแปลงป้องกันละออง สารเคมี ควบคุมคุณภาพสระน้ำของสหกรณ์ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวรอบแรก 3 – 4 เดือน มีผลผลิตจำนวน 14,164 กก. มูลค่า 169,968 บาท (ปี 2563/2564) โดยรวบรวมและคัดคุณภาพพร้อมอบแห้ง นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังรับซื้อฟ้าทะลายโจรสดจากสมาชิก รวมทั้งจัดหาตลาด โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “เจลแอลกอฮอลล้างมือฟ้าทะลายโจร” สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และขาดตลาด โดยพบว่ามีสารสำคัญชนิดหนึ่ง คือ สารแอนโดรกราโฟไลด์ สรรพคุณช่วยลดไข้ บรรเทาหวัด เจ็บคอ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมากขึ้น โดยใช้ระบบสหกรณ์ อีกทั้งยังสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ทุกครัวเรือน อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้นำร่องที่นี่เป็นแห่งแรก และจะขยายโครงการไปทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เป็นสมุนไพรประจำบ้าน และที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และสอนวิธีการปลูก การดูแลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร” รมช.มนัญญา กล่าว
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร

           

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.