Header Ads
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์    เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564

           วัน เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์    เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564


           ด้วย วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 


           ซึ่งได้มีการประกอบพิธีดังนี้  การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  การฟังพระธรรมเทศนา การถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ําฝน และเครื่องไทยธรรม พร้อมปัจจัย  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และรักษาขนบประเพณีวัฒนธรรม  สร้างคุณธรรม จริยธรรม  พร้อมทั้งเป็นการสร้างบุญกุศล  และเป็นการดำเนินการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  และในการนี้ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -​19)​ อย่างเคร่งครัด


           โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา พร้อมนี้มีพระภิกษุสงฆ์และพระเถรานุเถระ , อุบาสก อุบาสิกา , นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  , นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อสม.รพ.สต.ทุ่งยั้ง ,  คณะกรรมการหมู่บ้าน , พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลาพระปริยัติธรรม วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


 นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.