Header Ads

 


ขยายโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย


วันที่ 21กรกฏาคม 2564  นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมาย นายธาดา วงษ์เลิศเกตุยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติ กับ อบต.ตาคลี โดยนายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายก อบต.ตาคลี ปลัด อบต.ตาคลี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.ตาคลี อสม.อปพร. เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามมาตรการ แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาในขณะที่รอเตียง  อบต.ตาคลี ได้พิจารณาเลือกใช้อาคารโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยซึ่ง อบต.ตาคลี ร่วมกับโรงพยาบาลตาคลี รพ.สต.ในพื้นที่ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตัวผู้ป่วยเอง ปรอทวัดไข้ การวัดออกซิเจน  ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมการตรวจติดตามจากแพทย์ พยาบาล และระบบการส่งต่อผู้ป่วยมารักษายังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน อาหารครบ 3 มื้อ เป็นต้น

ศูนย์พักคอย ต.ตาคลี เป็นการร่วมมือกันหลายหน่วยงาน ที่เข้ามาร่วมกันจัดการเพื่อให้เกิด ศูนย์พักคอยรองรับได้ ชาย 6 เตียง หญิง 6 เตียง ห้องน้ำภายในแยก ชาย/หญิง โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาเจดีย์และได้มีการแบ่งแยกผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นลบ เพิ่มอีก 1 ห้องรองรับได้ 6 เตียง เพื่อรอส่งกลับบ้านและมีการคัดกรองผู้ที่จะมาพักศูนย์พักคอย โดยจะมี รพ.ตาคลี,รพ.สต.บ้านตาคลี,รพ.สต.หนองจิกรี เป็นหน่วยงานคัดกรองให้ โดยเน้นกับผู้ขาดแคลนที่พักอาศัยในการแยกผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในบ้านเดียวกัน เพื่อให้ศูนย์พักคอย มีเพียงพอต่อความต้องการมีการแบ่งแยกที่ชัดเจน จุดจอดรถคนไข้โดยใช้สนามฟุตบอล, จุดรับส่งอาหารแยก ผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อที่รอกลับบ้านชัดเจน และได้จัดตั้งห้องกองอำนวนการ,ห้องพัก จนท. มีกลุ่ม Line จนท.ที่เกี่ยงข้องเพื่อประสานกันภายในศูนย์พักคอยการดำเนินการด้านการรักรักษาความปลอดภัยจัดให้มี อปพร อยู่เวรตลอด24ชม.

ด้านสุขภาพ   -มีอุปกรณ์พื้นฐานในการประเมินตนเอง  -มีระบบรายงานสุขภาพของตัวผู้ป่วยทั้งติดเชื้อและไม่ติด ผ่านGoogleฟอร์ม  -มีกลุ่มLineผู้ป่วยเพื่อใช้แจ้งความต้องการและติดต่อเจ้าหน้าที่

ด้านอาหาร   -จัดให้มีข้าวพร้อมน้ำดื่ม   -มีน้ำดื่มเพิ่มเติมไว้

ด้านสุขอนามัย   -มีถังขยะแยกทิ้งชัดเจน   -มีห้องน้ำแยกระหว่างผู้ติดเชื้อและคนไม่ติดเชื้อ   -จัดให้มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแยกระหว่างผู้ติดเชื้อและคนไม่ติดเชื้อ

ด้านสุขภาพจิต   -มีเบอร์ติดต่อ จนท.รพ.เพื่อสอบถามข้อสงสัย  -มีLineกลุ่มเพื่อให้แสดงความต้องการที่ จนท.พึงทำได้เพื่อลดภาวะเครียด

ด้านกายภาพ  -จัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าพักคนละ1ชุด  -จัดหาเครื่องนอนและนุ่งห่มให้  -ระบบแสงสว่าง   -พัดลมเพดาน    การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว อัมพณ  จับ​ศร​ทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.