Header Ads
นายกโก้! มอบหมายทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นยา ให้ครอบคลุมกระจายทั่วทุกพื้นที่ตำบลบางละมุง อย่างต่อเนื่อง


เมื่อเวลา 16.00 น ของวันที่ 24  กรกฎาคม 64 เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง มอบหมายทีมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยนายกฯ หัวหน้างานป้องกันสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19ให้แก่หมู่บ้านศรีไพทูรย์ เฟส1 และ2 ซอยหลังดูโฮม ซอยบางละมุง 27และ29 หมู่บ้านพฤกษาเปี่ยมสุข และชุมชนชายทะเลฝั่งล่าง  เพื่อสร้างคามเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางละมุงและในจังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลบ้านมุงเองจึงได้มีการวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค ด้วยการลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกำจัดวงวงจร การแพร่ระบาด และยังเป็นการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยและสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตำบลบางละมุง และมีความจำเป็นขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุงให้หลีกเลี่ยง การเข้าพื้นที่เสี่ยงการจับกลุ่ม อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อีกด้วย.
ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.