Header Ads
บ้านห้วยรั้ว ตำบลหนองเต่า เป็นตัวแทนประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนห้วยรั้ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการในการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อนำเสนอผลงานในการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยมีนางสาวช่อทิพย์ สาคิรินทร์ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยวหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอเก้าเลี้ยว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดห้วยรั้ว วัดกัลญารัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย(อสปช) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) อสม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อประเมินคัดเลือกหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นประจำจังหวัดนครสวรรค์​

ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการแสดงของนักเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) ชุดเต้นกำรำเคียว ซึ่งนายสามารถ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย(อสปช) ได้นำเสนอผลงานหมู่บ้านผ่านสื่อวิดีทัศน์ให้คณะกรรมการได้รับชม การเสนอกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านในมิติต่างๆ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมด้านสาธารณสุขการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบริบทชุมชนที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมตามนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขและยั่งยืน ภายใต้การปฏิบัติบ้านของอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย(อสปช)


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.