Header Ads
อบจ.ยโสธร ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ


ที่ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ประจำ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีนายวิเชียร   สมวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีนายประเทือง  เพชรโรจน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน  ปลัด  อบจ. ยโสธร  กล่าวรายงาน   ในโอกาสนี้ นายวิจิตร  พนมเสริฐ   นายวีระศักดิ์  โคตรสมบัติ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ  หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว   อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร ในการจัดอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  180  คน   เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ  อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวต้องการให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ  มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ  และการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว  ในท้องถิ่นและชุมชน  โดยมีกองสวัสดิการสังคม  อบจ.ยโสธร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.