Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกรณีเกษตรกรร้องทุกข์ประเด็นปัญหาน้ำไม่พอเพียงทำการเกษตร เขตลาดกระบัง

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสยุมพล ณะวงษ์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร โดยมีนายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ,นางวารุณี คำแก้ว ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงลำปาทิว ,นางวิไลวรรณ  หงษ์สวัสดิ์ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงลำปาทิว  และผู้นำชุมชนนำลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้*การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลกรณีเกษตรกร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ร้องทุกข์ความเดือดร้อน เรื่องน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง วัชพืชหนาแน่น และน้ำในคลองเป็นสีดำ รวมถึงการขุดลอกคลองลำพูเวียง ,คลองลำมะขาม ,คลองลำรางมะละกอใต้  และคลองตาเกษม ต้องการให้ลอกคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อกักเก็บน้ำได้มากขึ้นไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นการเปิดทางระบายป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล กรณีน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง วัชพืชหนาแน่น และน้ำในคลองเป็นสีดำ รวมถึงการขุดลอกคลอง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป


---- สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ  หงษ์สวัสดิ์ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงลำปาทิว----

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

 

////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.