Header Ads
 เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ทุ่มงบกว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท สร้างและซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 33 หลังคาเรือน ให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีความยากจนและเป็นคนดีของสังคม ได้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง  มั่นคงและปลอดภัยวันที่ 13 กรกฏาคม 2564


ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีความยากจนและเป็นคนดีของสังคม จำนวน 9 อำเภอ รวมจำนวน 33 หลังคาเรือน ชึ่งแต่ละอำเภอเป็นผู้สำรวจความต้องการและคัดเลือกส่งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยอำเภอท่าปลา จำนวน 7 หลังคาเรือน  อำเภอพิชัย  จำนวน 5 หลังคาเรือน อำเภอลับแล ,อำเภอน้ำปาด ,อำเภอฟากท่า ,อำเภอทองแสนขัน ,อำเภอตรอน ,อำเภอโคกและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอละ 1 หลังคนเรือน  แยกเป็น สร้างที่อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 19 หลังคาเรือน และ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเดิม จำนวน 14 หลังคาเรือน     เพื่อสร้าง และซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบค่าใช้จ่ายในการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับอำเภอ 

  นางวันทนา  ดำธรรม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีความยากจนและเป็นคนดีของสังคม มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง  มั่นคงและปลอดภัย ชึ่ง สภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.