สหกรณ์จังหวัดระยอง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ฮอลล์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไพบูลย์ จิรธานนท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ประจำปี 2564 มีผู้แทนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในแต่ละอำเภอ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ และเพื่อผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการตลาดให้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังเป็นการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงสินค้าสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร สอดคล้องตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร ควรสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านแผนพัฒนาองค์กร แผนพัฒนาธุรกิจ แผนแก้ไขปัญหาหนี้สิน แผนการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตร และสนับสนุนการตลาดให้ใน 1 อำเภอ มี 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศโดยเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระดับชุมชน

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.