Header Ads

 


ขับเคลื่อนปี 65 ชลประทานเผย ปรับปรุงโครงการโครงการส่งน้ำท่อทองแดงกำแพงเพชร แก้แล้ง 5.5 แสนไร่ พื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ร่วมแถลงข่าว (ระบบ Zoom)สื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ของผลการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ขณะนี้ได้จัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงโครงการฯ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย  การปรับปรุง การปรับปรุงคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ จำนวน 20 สาย ความยาวรวมประมาณ 500 กิโลเมตร ปรับปรุงอาคารเดิมจำนวน 362 แห่ง ก่อสร้างใหม่ 16 แห่ง รื้อถอนอาคารเดิม 92 แห่ง โครงการแก้มลิง 24 แห่ง และดำเนินการคัดเลือกอาคารที่มีความจำเป็นอันดับต้นมาศึกษาออกแบบเบื้องต้น ได้แก่ Feeder Canal คลอง MC แก้มลิงหนองดงขวัญ และแก้มลิงบึงสว่างอารมณ์ งบประมาณในการปรับปรุงโครงการทั้งหมดราว 4,700 ล้านบาท โดยใช้เวลาในการดำเนินการ 10 ปี" เมื่อปรับปรุงโครงการตามผลการศึกษาแล้วร่วมกับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้โครงการมีศักยภาพในการเก็บน้ำ และหมุนเวียนการใช้น้ำเป็นรอบเวรคิดเป็นปริมาณกว่า 700 ล้านลูกบาศก์ เมตรต่อปี สามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 550,000 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ซึ่งพระราชทานไว้ในปี พ.ศ.2521 และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำริให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ และมีมติเมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวมของการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพ กรมชลประทานจึงดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลนวัต จำกัด ดำเนินการศึกษา "โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร" หวังแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่23 พฤศจิกายน2563 สิ้นสุดการปฏิบัติงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 240  

ยาวรวมประมาณ 500 กิโลเมตร  สามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 550,000 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสุขบนผืนแผ่นดินเดิม ไม่ต้องโยกย้ายไปทำงานที่อื่น" รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในที่สุด

รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวนี้ว่า จะมีการเตรียมพร้อมในปีงบประมาณ 2565 และเริ่มดำเนินการในปี 2566 แล้วจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรมีความต้องการน้ำทางการเกษตร ที่ยังไม่เพียงพอ มีจำนวนกว่า 550,000 ไร่ ใน 2 จังหวัด 6 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมากลุ่มผู้ใช้น้ำมีความเข้มแข็งซึ่งทางชลประทาน 4 และชลประทานในพื้นที่ได้ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรในการสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งในอนาคตโครงการแก้มลิงจะสามารถช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ โดยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โครงการแก้มลิงหนองดงขวัญ และแก้มลิงบึงสว่างอารมณ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของโครงการทั้ง 24 แห่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้คันคลองจำนวน 20 สายความยาว 500 กิโลเมตร ยังจะเป็นถนนสำหรับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปสู่ตลาดให้ได้รับความสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย





ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์ กำแพงเพชร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.