Header Ads
ยโสธร - ให้ปิดสถานศึกษา ระหว่าง 22 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เร่งให้ทุกอำเภอเตรียมจัดศูนย์พักคอย รับผู้ติดเชื้อโควิด 19


ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร  โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการร่วมประชุม โดยได้พิจารณาการปิดสถานศึกษาและการ เตรียมเปิดศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จะเดินทางกลับบ้าน ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยล่าสุดมีรายงานเมื่อวันนี้ 21 กรกฎาคม 2564 ว่าจังหวัดยโสธร มีผู้ติดเชื้อ รวม 797 ราย โดยส่วนมากเดินทางมาจากพื้นที่เสียงจากจังหวัดอื่น โดยมีผู้ติดเชื้อมากมี่สุดที่ อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 194 รายและน้อยที่สุดคืออำเภอไทยเจริญ 40 ราย นอกจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาให้ปิดสถานศึกษา ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระหว่างวันที่ 22 ถึง  31 กรกฎาคม 2564  โดยให้จัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านโทรทัศน์การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่นต่างๆ และเรียนตามใบงานที่ครูส่งให้ที่บ้าน ยกเว้น โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ ประจำ เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร และ โรงเรียนทรายมูลพระปริยัติวิทยา ให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือตามเหมาะสมได้ ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อเปิด-ปิด สถานศึกษาอีกครั้งตามสถานการณ์ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.