Header Ads
 วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ร่วมตรวจสอบการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายไปกำจัด ณ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจากกรณีเกิดเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ทำให้มีสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมตกค้างอยู่ในที่เกิดเหตุ โดยมีการขนถ่ายสารเคมีสไตรีน โมโนเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน จำนวน 913.69 ตัน และในวันนี้จะดำเนินการขนสารเคมีสไตรีน โมโนเมอร์ จำนวน 8 เที่ยวจนแล้วเสร็จ ไม่มีสารเคมีตกค้างในพื้นที่

  ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด โดยผู้เสียหายจากการสอบปากคำ สภ.บางแก้ว ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กรกฎาคม 2564 (11 วัน)

มีผู้แจ้งความ 1,992 ราย 

ประมาณมูลค่าความเสียหาย จากการได้รับแจ้งความจาก สภ.บางแก้ว

- ที่อยู่อาศัย 1,029,438,583 บาท

- ยานพาหนะจำนวน 231 คัน รอการประเมินความเสียหาย

- ทรัพย์สิน อื่น ๆ ประมาณ 500,000 บาท

และมีผู้เสียหายที่มายื่นลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยากับอำเภอบางพลี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,617 ราย


ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบางพลี และประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

และอำเภอบางพลีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยมีจุด

ลงทะเบียน จำนวน 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 จุดหมู่บ้านศุภาลัย

จุดที่ 2 จุดหมู่บ้านพฤกษา

จุดที่ 3 จุดวัดสลุด

จุดที่ 4 จุดหมู่บ้านวิลมิลล์

จุดที่ 5 จุดวัดกิ่งแก้ว

จุดที่ 6 จุดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

และจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบ

สาธารณภัยกรณีอัคคีภัยอำเภอบางพลี เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.