ชุมพร - ปศุสัตว์ รณรงค์ ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในวันนี้ด้วยการพ่นยาฆ่าแมลง (Kik Off ลัมปี สกิน ชุมพร)     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาหมู่บ้าน 6/2  หมู่ที่. 2 ตำบล.บางสน  อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สัตวแพทย์หญิง กิจตาภรณ์ แสงจันทร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายพรชัย อินคำดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร นายสัตวแพทย์สมาแอล ยุมาดีน นายสัตวแพทย์ประจำหน่วย HHU ชุมพร นายนรินทร์ สหสันติเวช ปศุสัตว์อำเภอเมือง พันโท ณกรณ์พงศ์   ธรรม์ภรพิสิฐ ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากานกองทัพไทย ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ชุมพล ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร นายจำรัส พรมพฤก ประธานคาวบอยชุมพร นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)ปลัดอาวุโส นายจารึก โกสินทร์  กำนันตำบลบางสน นายศักดิ์ชาย  พยัญตา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางสน  นายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน  นางสาวภัคธนัช พรมบุญแก้ว  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปะทิว รณรงค์ ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในวันนี้ด้วยการพ่นยาฆ่าแมลง

        น.ส.ภัคธนัช พรมบุญแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอปะทิว ขอกล่าวรายงานสถานการณ์การเกิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ อ.ปะทิว พบว่า อ.ปะทิวพบโรคครั้งแรกวันที่ 18 พ.ค. 2564 ในพื้นที่ ม.2 ต.บางสน จำนวน 1 ฟาร์ม สาเหตุเนื่องจากมีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โคแสดงอาการ ผิวหนังมีตุ่มนูน ต่อมน้ำเหลืองโต ขาและใต้คอบวม จึงได้มีการส่งตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการพบว่า เป็นโรคลัมปี สกินจริง ต่อมามีการแจ้งโคต้องสงสัยเพิ่มเติมในอีก 3 ตำบล คือ ต.เขาไชยราช ต.ชุมโค และตำบลปากคลอง รวมแล้วพบโคป่วยใน 4 ตำบล เกษตรกรที่พบโคป่วยจำนวน 8 ราย รอยืนยันผล 5 ราย ยอดโคป่วยสะสมจากวันที่ 18 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2564 จำนวน 50 ตัว จำนวน หายป่วยแล้ว 16 ตัว ทำการรักษา 31 ตัว เข้าโรงฆ่าจำนวน 3 ตัว พบว่าสถานการณ์ใน ต.เขาไชยราชดีขึ้น โคป่วยหายทั้งหมด แต่ใน ต.บางสน และ ต.ชุมโค มีแนวโน้มจะแพร่กระจายมากขึ้น เนื่องจากโคในพื้นที่ตำบลบางสนและชุมโคมีประชากรโคที่หนาแน่น จึงเป็นที่มาให้เกิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินในวันนี้

นายธงชัย หนังสือ กล่าว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคลัมปี สกิน พบในโคเนื้อ พื้นที่  2 อำเภอ คือ อ.ท่าแซะ และ อ.ปะทิว โรคนี้มีการติดต่อผ่านแมลงดูดเลือด จึงทำให้เกิดการรณรงค์ป้องกันโรคในวันนี้ด้วยการพ่นยาฆ่าแมลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโรคลัมปี สกิน นี้ สามารถรักษาให้หายได้ สามารถบริโภคได้ และไม่ติดต่อสู่คน หากเกษตรกรท่านใดสงสัยว่าสัตว์ขอท่านมีอาการหรือไม่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ารักษา และควบคุมโรคได้ทันถ่วงที ทั้งนี้หากพบโคกระบือเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.