Header Ads
ชลบุรี - ปตท. สนับสนุนงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง


ที่อาคารบุญเลิศ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนเงินจำนวน 200,000 บาทโดยมีนายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้


          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปตท. มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลต่อคู่ค้าและคู่ความร่วมมือดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดการยอมรับและรับรู้ต่อการดำเนินงานของ ปตท.และบริษัทในเครือ ปตท. ในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  และสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามข้อตกลงมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะดำเนินการโครงการท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปตท. กับ สถานพยาบาลของรัฐ  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  ซึ่งสถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลแหลมฉบัง) ที่อยู่ในเขตความดูแลรับผิดชอบของ คลังน้ำมันศรีราชา และคลังก๊าซเขาบ่อยา เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สืบต่อไป

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง


ขับเคลื่อนโดย Blogger.