Header Ads
ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยการประชุม ระดมความคิดเห็นและพิจารณาแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย SWOT Analysis และตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning), เป้าหมายการพัฒนา ,ตัวขี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา,
พันธกิจ ,ประเด็นการพัฒนา

เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ต้องจัดทำแผน ฯ ส่งให้ ทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.