ผู้การเมืองสี่แคว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับข้าราชการในสังกัด


สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วย คุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เก้าเลี้ยว พบ พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เก้าเลี้ยว ให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ดังนี้


1. เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ได้ทราบถึงความห่วงใยของ ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชา ขอให้ทุกคนตระหนัก มีความเข้าใจในประโยชน์และความสำคัญในการฉีดวัคซีน และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการตลอดจนมาตรการที่กำหนด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม


2.เร่งรัดสถิติฐานความผิด(คดีอาญา ๔ กลุ่ม) เปรียบเทียบของ สภ. ให้มีผลการชับเคลื่อนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รอบ ๖ เดือน(ไตรมาส ๑-๒) ตามตัวชี้วัดระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล(World Internal Security and Police Index(WISPI))


 3. กำชับการปฏิบัติให้ชุดสายตรวจร่วมให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ให้เพิ่มความเข้มงวด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนเรื่องการห้ามเปิด หรือเปิดเกินเวลาให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความเข้มในการควบคุม ตรวจสอบ กิจกรรมที่เป็นแหล่งมั่วสุมส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพนันในลักษณะบ่อนการพนัน


 4.หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค และออกตรวจซ้ำ ให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของหรือผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ตามรายทาง สถานีขนส่งสาธารณะ จัดให้มีอุปกรณ์ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลอดจนให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) โดยเน้นการคัดกรองก่อนเข้าใช้สถานบริการ และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างจริงจังและเคร่งครัด โดยให้ปรับแผนของชุดตรวจร่วม ชุดเคลื่อนที่เร็วให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงหากกลางวันมีเป้าหมายน้อย ให้เพิ่มเป้าหมายและปริมาณการตรวจในช่วงเวลากลางคืนให้มากยิ่งขึ้น


 5.ให้พิจารณาทบทวนและเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนสถานีตำรวจ และหน่วยงานที่บริการที่สัมผัสประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้คงปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้พิจารณาเรียกตรวจเท่าที่จำเป็น หรือที่พบการกระทำผิดโดยชัดแจ้งเท่านั้น โดยให้เน้นการป้องปรามการกระทำผิดเป็นหลัก ฐานความผิดใดที่ให้อำนาจว่ากล่าวตักเตือนให้เน้นการว่ากล่าวตักเตือนรวมทั้งถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-๑๙) เป็นลำดับแรก


6.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำจุดตรวจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค(D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยสวม Face Shield หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกนาย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เจลล้างมือ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างประชาชน สำหรับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องสวมถุงมือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีการเปลี่ยนหลอดเป่าทุกครั้ง โดยแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนหลอดเป่าใหม่ จุดบริการประชาชน สถานีตำรวจ หน่วยงานบริการที่ต้องสัมผัสประชาชน กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค(D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัดโดยต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารสถานที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องสวม Face Shield หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และต้องมีเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกนายรวมทั้งกำหนดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างจุดให้บริการประชาชน


 7.กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย เรื่องการประพฤติตนให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการงานเลี้ยงรวมกลุ่มสังสรรค์ อันอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายโรค


 8.ให้ดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัด กรณีที่พบว่าข้าราชการตำรวจในสังกัดติดโควิด-19 กักตัว มีไข้ หรือมีอาการทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือในการประสานงานกับ สสจ. หรือ รพ.ตร. อีกช่องทางหนึ่ง และมีการมอบหมายให้รับผิดชอบ กำกับดูแลอย่างเป็นระบบ


 9.การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ ขอกำชับให้พึงระมัดระวัง สิ่งใดควรเผยแพร่ สิ่งใดไม่ควรเผยแพร่ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ ตามหนังสืออย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ขับเคลื่อนโดย Blogger.