"โครงการปันสุขต้านโควิด-19" ช่อฟ้า พูลผล ร่วมกลุ่มพัฒนาบางละมุง New Generation นำร่องมอบสิ่งของพื้นที่บางละมุง


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเนินทรายหมู่ 1 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คุณช่อฟ้า พูลผล  ร่วม กลุ่มพัฒนาบางละมุง New Generation นำโดยว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์  ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ นางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางสาวทิพย์พิมวิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่งานเทศบาลตำบลบางละมุง กำนันมาโนช ทรงโยธิน  กำนันหมู่ 3 และผู้ช่วยเอนก พาณิชย์  ร่วมแจก ข้าวสาร 400 ชุด ไข่ไก่กว่า 6,000 ฟอง พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย 4000 ชิ้น โครงการปันสุขต้าน โควิด 19  นำร่องก่อน 2 ชุมชน ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ 1 และชุมชนบ้านหนองเกตุน้อยหมู่ 6 และจะกำหนดพื้นที่แจกเดือนละ 1 ครั้งให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ตำบลบางละมุง

          ว่าที่ จเรวัฒน์ ชินวัตร  นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  กล่าวในวันนี้ได้ทำกิจกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณช่อฟ้า พูลผล ผู้เป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มพัฒนาบางละมุง New Generation  ได้รับสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง แจกจ่ายประชาชนวันนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครัวเรือนให้ประชาชนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโครงการปันสุขต้าน โควิด 19 โดยทางกลุ่มพัฒนาบางละมุง New Generation จะเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เรื่องเศรษฐกิจชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างเสริมอาชีพและก็ยังมีอีกหลายโครงการปันสุข ต้ายโควิด 19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มเทศบาลบางละมุงบูรณาการร่วมกันทั้งหมดเพื่อทำให้ตำบลบางละมุงต้องยิ่งใหญ่เศรษฐกิจต้องเจริญรุ่งเรืองและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีโครงการปันสุข  ต้านโควิด 19  ในวันนี้จะทำให้ครบทั้ง 7 ชุมชนให้ทั่วถึงให้เสมอภาคทุกครัวเรือนตำบลบางละมุง

        เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ระบาดของ โควิด 19  ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ในเทศบาลตำบลบางละมุง ประสบปัญหาเรื่องรายได้ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัวดังนั่นว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงและคุณช่อฟ้า พูนผล  จึงมีแนวคิดโครงการปันสุข ต้านโควิด 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ที่มีรายได้น้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ จึงทำโครงการปันสุข ต้านโควิด 19 นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุง ให้มีอยู่มีกิน เรื่องปากเรื่องท้อง และเป็นการลงพื้นที่ สำรวจประชาชนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขทางด้านระบบสารนูปโภค ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลบางละมุงต่อไป...

ภาพ/ข่าว สมชาย  โคตล่ามแขก


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.