สุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังกระทบโควิด-19 อนุมัติแล้ว 32 โครงการ วงเงิน 89,489,282 บาทที่อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ 

    โดยจังหวัดสุโขทัยได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 131,633,318 บาท 46 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่ด้านข้าว ประมง ปศุสัตว์ ด้านพืช ได้ยื่นขอรับการสนับสนุน 42 โครงการ วงเงิน 119,068,307 บาท ดำเนินงานภายใต้แผนงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ มาต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด ที่ประชุมวันนี้มีมติอนุมัติโครงการฯจำนวน 32 โครงการ วงเงิน 89,489,282 บาท  ให้ไปทบทวนจำนวน 10 โครงการตามมติของคณะทำงานกลั่นกรอง และมีมติขยายเวลาอนุมัติโครงการถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.