กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าพบรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ พ.อ.มนต์ชัย ดวงปัญญา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นข้อเสนอการส่งเสริมยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคการเกษตรทั้ง 26 เขต ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวมัฌชิมา ทองหล่อ วิทยากรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร/ราชอาณาจักร(กอ.รมน.กทม../ราชอาณาจักร ) เข้าร่วมการปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้





* นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากข้อมูลการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องปัญหาด้านแรงงานภาคการเกษตรที่มีอายุมากขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน จึงได้จัดทำข้อเสนอการส่งเสริมยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ  เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร ยอมรับในคุณค่าความสำคัญของการเกษตรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์และวัฒนธรรมที่สืบทอดในสังคม และได้รับความรู้ด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะความชำนาญเทคโนโลยีการเกษตรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบบปฏิบัติจริง และสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ให้อาชีพเกษตรกรรมมีความเข้มแข็ง และยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต




ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.