ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ


จังหวัดอุตรดิตถ์ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมยอดเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเบื้องต้นกว่า 188,000 บาท ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 วันนี้ (1 เม.ย. 64)  นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีพระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการรับมอบเงินจากคณะกรรมการฯและส่งให้ ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งการดำเนินงานจะต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป โดยกำหนดให้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯเป็นประจำทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตั้งแต่ปี 2524 ปัจจุบัน มีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นเงิน 2,486,563.18 บาท การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ กำหนดให้นำเงินดอกผลของกองทุนมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เป็นลำดับแรก นอกจากมีความจำเป็นสามารถ ใช้จ่ายเงินกองทุนฯได้ตามความเหมาะสมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท วันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

  ในการนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าขึ้นที่จังหวัดและทุกอำเภอ โดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมยอดเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุน 188,769.25 บาท ซึ่งจะนำไปสมทบกับเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์ 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.