สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทราสาคร จัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกร

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  โดยมีนายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิด และนายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสมบุญ  ฟุ้งสาคร รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย นายบุญล้อม  พุ่มมณี ,ดร.วรพงษ์  ชอบชื่น ,นายสุวรรณ  บุญเสริม ,นายรัฐเดชน์  แช่มใส ,นางประภาพร  สายจำปา ,นายสงัด  พลอยขาว ,นายสง่า  ฮะเจริญ ,นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ ,นางประเสริฐศรี  มังกรศักดิ์สิทธิ์ ,ประมงจังหวัด ,สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ,หน่วยงานส่วนท้องถิ่น , พร้อมทั้งเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


*การเปิดเวทีฯ ครั้งนี้ มีนายไพโรจน์ พวงทอง หัวหน้าส่วนวิจัยและประเมินผลสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางและความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร 
ซึ่งการจัดทำโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ที่เกิดจากการสะท้อนปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยเปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเกษตรกรของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปัญหาหนี้สินและแหล่งเงินทุน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกร มาจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2565-2569 ,ข้อเสนอเชิงนโยบาย และโครงการ/กิจกรรม สำหรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกรต่อไป


**ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าว TODAY NEWS ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.