อุตรดิตถ์ - รองผู้ว่าฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชดีเด่น สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

           โดยมีเรื่องที่ประชุม ดังนี้
           1. การแจ้งเรื่องสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี
          2. คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2034/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2564
           3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้มีหนังสือที่ อต.0005/ว 1440 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2564 ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  และสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา
           4. การพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของสภาสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี 2564 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 ราย ดังนี้
             - นางสาวอริสา นาระดี อายุ 18 ปี กำลังศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก ระดับมัธยมตอนปลาย
             - นางสาว ปัทมาวรรณ เฮียงก่อ  อายุ 17 ปี กำลังศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลับแล  ระดับมัธยมตอนปลาย
             - นายนพดล บุญมา อายุ 17 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
             - นายนรภัทร ลาหล้าเลิศ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
             - นายทรงพล นามวงศ์ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
             - นายเฉลิมพล ทองพา  อายุ 22 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
             - นายพลาธิป พิมพ์สุวรรณ อายุ 15 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเหล่า
           โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว  นาคา คะเลิศรัมย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.