พ่อเมืองยโสธรลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจสงกรานต์ มอบน้ำและเครื่องดื่มพร้อมเสื้อสะท้อนแสง


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เน้นจุดตรวจ ถนนสายหลัก ประกอบด้วย  จุดตรวจบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ตำบลสำราญ จุดตรวจเทศบาลตำบลเดิด  จุดตรวจเทศบาลตำบลตาดทอง  และจุดตรวจ อำเภอทรายมูล  โดยได้สอบถามการปฏิบัติหน้าที่และการสัญจรของรถที่เดินทางผ่านเส้นทางและประชาชนที่หยุดพักตามจุดตรวจนอกจากนั้นยังได้มอบน้ำและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพร้อมเสื้อสะท้องแสงให้กับจุดตรวจดังกล่าวโดยมี นายอำเภอเมืองยโสธร นายอำเภอทรายมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทรายมูลพร้อมฝ่ายปกครองตลอดจนเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจให้การต้อนรับ

          ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธร  ได้ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ภายใต้คำขวัญ “ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย ควบคุมการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปี 2564 ได้กำหนดช่วงรณรงค์ 7 วัน โดยเริ่มจื้นระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้นำแนวทาง “ประชารัฐ” มาเป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวังกำกับป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยการตั้งด่านชุมชนและเคาะประตูบ้าน สอดส่องดูแลตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง และจังหวัดยโสธร มีการตั้งจุดตรวจระดับอำเภอ จำนวน 17 จุด ระดับตำบล จำนวน 120 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.