นายอำเภอบ้านสร้างเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 


 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อนุสรณ์ 100 ปี บ้านสร้าง และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

    นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านสร้าง ให้เกียรติเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อส่งมอบต่อให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

    โดยมีทีมงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายปณิธาน นิยมสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นายวีรพัฒน์ สุขจินดา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวสุวรรณา เกษสุพรรณ์ นักวิชาการประมง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย หลังจากที่ได้ฝึกอบรมทักษะอาชีพแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พันธุ์ปลานิลจำนวน 1,000 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 1,000 ตัว และรำละเอียด จำนวน 100 กิโลกรัม ต่อราย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสร้างรายได้ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รอบที่ 3 และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพลิกฟื้นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตสามารถ  ส่งมอบองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์

087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.