กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564 ที่ ศพก.เครือข่ายลาดกระบัง (ฟาร์มนวลจันทร์) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ ศพก.เครือข่ายลาดกระบัง (ฟาร์มนวลจันทร์) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยมีนายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564 และนายชัยยงค์ ชูจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางสาวสุภีร์ ศรีนาคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง และนายประเสริฐ วงษ์สันต์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,สำนักงานพัฒนาสังคม ,สำนักงานเขตลาดกระบัง ,ยุวเกษตรกร ,อาสาเกษตรหมู่บ้าน ,คณะกรรมบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ,วิสาหกิจชุมชน ,เครือข่ายที่เป็นพันธมิตรในการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบังเข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 100 ตน

*การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมสถานีเรียนรู้จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1.สถานีเรียนรู้การคัดพันธุ์ปลาที่สมบูรณ์ 2.สถานีเรียนรู้การฉีดฮอร์โมน 3.สถานีเรียนรู้การรีดไข่ 4.สถานีเรียนรู้การอนุบาลลูกปลา และ 5.ศาสตร์พระราชา เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่มีความเหมาสมกับพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้
**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้มาให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ,ประชาสัมพันธ์การวางแผนออมกับ กอช. และอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรและสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้เข้าใจอย่างถูกต้องต่อไป--- สัมภาษณ์ นายชัยยงค์ ชูจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ---

 

** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.