ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา


ที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล เป็นเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 รวมถึงเป็นผู้ซักซ้อมให้ความรู้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และแยกย้ายร่วมกันแจกคู่มือประชาชนและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
ให้กับทุกครัวเรือนภายในชุมชนเขตเทศบาล เมืองศรีราชาแบ่งออกเป็น
- กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปชุมชนศรีราชานคร
- กองคลัง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปชุมชนวัดราษฎร์นิยมธรรม
- กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปชุมชนดวงมณี/ชุมชนสว่างประทีป
- สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปชุมชนไฟแดง/ชุมชนศรีเจริญ
- กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปชุมชนดาราสมุทร/ชุมชนสุขุมวิท/ชุมชนส่วนราชการ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปชุมชนซอยจุลินทร์และมิตร/ชุมชนริมทะเล
และกองการศึกษา ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปชุมชนบ้านใน/ชุมชนบ้านไร่

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน ขับเคลื่อนโดย Blogger.