รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย ที่เชียงราย


        เมื่อวันที่ (26 มีนาคม 64) ร้อยเอก ธรรมนัส พนมเผ่า รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปยัง อบต. ทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย และพบปะประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองฮ่าง

         ช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง ตลอดจนพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 

          หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สรวย และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันมอบมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย ของจังหวัดเชียงราย ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดินที่มุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การบริหารจัดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งหลังจากที่ได้มอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้วนั้น ส. ป. ก. ยังต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมปรับปรุงทรัพยากรที่ดินตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น ส.ป.ก. จึงต้องเร่งดำเนินการจัดที่ดิน ทั้งที่ดินทำกิน ที่ดินชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดความผาสุกในคุณภาพชีวิตต่อไป

          นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส. ป. ก. เชียงราย) มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 921,138 ไร่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายจำนวน 17 อำเภอ ประมาณ 588,001 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 80,621 ราย 102,915 แปลง เนื้อที่ 579,807 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีแผนงานที่จะดำเนินการจัดที่ดินคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน งานการเปลี่ยนแปลงมรดกสิทธิ์โอนสิทธิ และออกหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 940 ราย เนื้อที่ 4,500 ไร่ และ วันนี้ ส. ป. ก. เชียงรายได้ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อราชการที่ ส. ป. ก. จังหวัด สามารถสอบถามปัญหา ข้อกฎหมาย และบริการด้านต่าง ๆ ของ ส.ป.ก. ได้
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าว 13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.